• "Fatir" Surəsi 23-cü Ayənin Əbcədi = 2050Open or Close

  AYƏ:
  Sən ancaq qorxudub xəbərdar edənsən.
  (Fatir surəsi, 23)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Sən ancaq qorxudub xəbərdar edənsən.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ente illa neziyrun
  451 + 62 + 960

  ƏBCƏD:

  Hicri : 1473 Miladi : 2050

 • "Nəhl" Surəsi 41-ci Ayənin Əbcədi = 2051Open or Close

  AYƏ:
  Zülmə uğradıldıqdan sonra Allah yolunda hicrət edənləri dünyada gözəl bir məskəndə sakin edəcəyik. Axirət mükafatı isə daha böyükdür. Kaş biləydilər!
  (Nəhl surəsi, 41)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Allah yolunda hicrət edənləri dünyada gözəl bir məskəndə sakin edəcəyik.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  elleziyne haceruu fi Allahi... lenubevviennehum fi eddunya haseneten
  791 + 216 + 90 + 66 + 184 + 90 + 96 + 518

  ƏBCƏD:

  Hicri : 1474 Miladi : 2051 (Şəddəsiz)

 • "Bəqərə" Surəsi 87-ci Ayənin Əbcədi = 2053Open or Close

  AYƏ:
  Biz Musaya Kitab verdik və ondan sonra bir-birinin ardınca elçilər göndərdik. Biz Məryəm oğlu İsaya da açıq-aydın dəlillər verdik və onu müqəddəs ruhla (Cəbrail ilə) qüvvətləndirdik. Məgər hər dəfə sizə (göndərilən) elçi ürəyinizə yatmayan bir şey gətirəndə siz təkəbbür göstərmədinizmi? (Onların) bir qismini yalançı hesab edib, bir qismini də öldürmədinizmi?
  (Bəqərə surəsi, 87)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Biz Musaya Kitab verdik və ondan sonra bir-birinin ardınca elçilər göndərdik....

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Sâteynâ mûsâl kitâbe ve kaffeynâ min ba'dihî bir rusuli
  462 + 116 + 454 + 6 + 321 + 90 + 81 + 523

  ƏBCƏD :
  Miladi : 2053

 • "Tovbə" Surəsi 26-cı Ayənin Əbcədi = 2058Open or Close

  AYƏ:
  Sonra Allah Öz Elçisinə və möminlərə əminlik nazil etdi, görə bilmədiyiniz döyüşçülər göndərdi və kafirlərə əzab verdi. Budur kafirlərin cəzası.
  (Tovbə surəsi, 26)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Sonra Allah Öz Elçisinə və möminlərə əminlik nazil etdi,…

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Summe enzelallâhu sekînetehu alâ resûli-hî ve alel mu'minîne elmu'miniyne
  580 + 88 + 96 + 545 + 110 + 301 + 6 + 110 + 222

  ƏBCƏD :
  Hicri: 1479 - Miladi : 2058