• "Əraf" Surəsi 35-ci Ayənin Əbcədi = 2040 Open or Close

  AYƏ:
  Ey Adəm oğulları! Sizə aranızdan elçilər gəlib ayələrimi bəyan edərkən (Məndən) qorxub öz (əməllərini) islah edən şəxslərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.
  (Əraf surəsi, 35)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...Sizə aranızdan elçilər gəlib ayələrimi bəyan edərkən...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  imma ye'tiyennekum rusulun minkum yekussune aleykum ayatiy

  81 + 581 + 290 + 150 + 346 + 170 + 422


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1462 - Miladi 2040 (Şəddəli)

 • "Muminun" Surəsi 51-ci Ayənin Əbcədi = 2040Open or Close

  AYƏ:
  Ey elçilər! Halal nemətlərdən yeyin və yaxşı işlər görün! Mən, həqiqətən, sizin nə etdiklərinizi bilirəm!
  (Muminun surəsi, 51)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Ey elçilər! Halal nemətlərdən yeyin və yaxşı işlər görün!

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ya eyyuha errusulu kuluu min ettayyibati ve iameluu salihen

  11 + 27 + 521 + 57 + 90 + 472 + 6 + 148 + 130


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1462 - Miladi : 2040 (Şəddəli)

 • "Yusuf" Surəsi 21-ci Ayənin Əbcədi = 2040Open or Close

  AYƏ:
  Onu alan misirli öz arvadına: "Ona yaxşı bax. Ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək"– dedi. Beləliklə, Yusufu yer üzündə yerləşdirdik və ona yuxuları yozmağı öyrətdik. Allah Öz işini qələbə ilə başa çatdırandır. Lakin insanların çoxu (bunu) bilmir.
  (Yusuf Suresi, 21)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Allah Öz işini qələbə ilə başa çatdırandır

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve Allahu galibun ala emrihi

  6 + 66 + 1033 + 110 + 246


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1461 - Miladi : 2040 (Şəddəsiz)

 • "Fussilət" Surəsi 53-cü Ayənin Əbcədi = 2041Open or Close

  AYƏ:
  (Quranın) haqq olduğu onlara aydın olana qədər, Biz dəlillərimizi onlara həm kainatda, həm də onların özlərində mütləq göstərəcəyik. Məgər Rəbbinin hər şeyə şahid olması kifayət deyil?
  (Fussilət surəsi, 53)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  BİZ iz dəlillərimizi onlara həm kainatda, həm də onların özlərində mütləq göstərəcəyik....

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Senurihim ayatina fi elafaki ve fi enfusihim

  365 + 463 + 90 + 213 + 6 + 90 + 236


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1463 - Miladi : 2040 (Şəddəsiz)

 • "Şura" Surəsi 15-ci Ayənin Əbcədi = 2042 Open or Close

  AYƏ:
  Buna görə də sən (tövhidə) dəvət et və sənə əmr olunduğu kimi düz yolla get. Onların nəfslərinin istəyinə uyma və de: "Mən Allahın nazil etdiyi Kitaba iman gətirdim. Mənə sizin aranızda ədalətli olmaq əmr edilmişdir. Allah bizim də Rəbbimiz, sizin də Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin də əməlləriniz sizə aiddir. Bizimlə sizin aranızda mübahisə ediləcək bir şey yoxdur. Allah hamımızı bir yerə toplayacaqdır. Dönüş də yalnız Onadır".
  (Şura surəsi, 15)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Buna görə də sən (tövhidə) dəvət et və sənə əmr olunduğu kimi düz yolla get.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  fed'u vestakim kema umirte

  155 + 607 + 61 + 641


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1464 - Miladi 2042 (Şəddəsiz)

 • "Yunus" Surəsi 82-ci Ayənin Əbcədi = 2042 Open or Close

  AYƏ:
  Günahkarlar istəməsələr də Allah Öz kəlmələri ilə haqqı bərqərar edəcək. .
  (Yunus surəsi, 82)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Günahkarlar istəməsələr də Allah Öz kəlmələri ilə haqqı bərqərar edəcək.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve yuhikku Allahu elhakka bikelimatihi ve lev kerihe elmucrimune

  6 + 118 + 66 + 139 + 498 + 6 + 36 + 225 + 370


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1464 - Miladi 2042 (Şəddəsiz)

 • "Həcc" Surəsi 49-cu Ayənin ƏbcədiOpen or Close

  AYƏ:
  De: "Ey insanlar! Mən sizə yalnız açıq xəbərdarlıq edənəm.
  (Həcc surəsi, 49)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ..."Ey insanlar! Mən sizə yalnız açıq xəbərdarlıq edənəm."

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  yâ eyyuhen nâsu innemâ ene lekum nezîrun mubîn(mubînun)

  11 + 17 + 142 + 92 + 52 + 90 + 960 + 102


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1464 - Miladi 2043 (Şəddəsiz)

 • "İsra" Surəsi 1-ci Ayənin Əbcədi = 2043Open or Close

  AYƏ:
  Dəlillərimizdən bəzisini ona (Peyğəmbərə) göstərmək üçün Öz qulunu gecə vaxtı Məscidulharamdan ətrafına xeyir-bərəkət verdiyimiz Məsciduləqsaya aparan (Allah) pak və müqəddəsdir. Həqiqətən, O, Eşidəndir, Görəndir.
  (İsra surəsi, 1)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  "…ətrafına xeyir-bərəkət verdiyimiz Məsciduləqsaya…"

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Elmescidil aksa ellezi barekna havlehu

  138 + 232 + 771 + 274 + 49


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1464 - Miladi 2043 (Şəddəli)

 • "Zuxruf" Surəsi 10-cu Ayənin Əbcədi = 2046Open or Close

  AYƏ:
  O, yeri sizin üçün beşik etdi və orada sizin üçün yollar saldı ki, bəlkə düz gedə biləsiniz.
  (Zuxruf surəsi, 10)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  O, yeri sizin üçün beşik (Mehdi) etdi ...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ellezî cealelekumul arda mehden…

  771 + 224 + 1001 + 50


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1436 - Miladi 2016 (Şəddəsiz)

 • "Ənam" Surəsi 55-ci Ayənin Əbcədi = 2047 Open or Close

  AYƏ:
  Günahkarların tutduğu yolun aydınlaşdırılması üçün Biz ayələrimizi beləcə bir-bir izah edirik.
  (Ənam surəsi, 55)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  … ayələrimizi beləcə bir-bir izah edirik.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve kezalike nufassilu elayati

  6 + 770 + 250 + 443


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1469 - Miladi 2047 (Şəddəsiz)

 • "Yunus" Surəsi 14-cü Ayənin Əbcədi = 2048 Open or Close

  AYƏ:
  Sonra onların ardınca sizi yer üzündə xələflər etdik ki, görək necə davranacaqsınız.
  (Yunus surəsi, 48)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  sizi yer üzündə xələflər etdik.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  cealnakum halaifi fi elardi

  214 + 712 + 90 + 1032 3


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1470 - Miladi 2048 (Şəddəsiz)