• "Yusuf" Surəsi 34-cü Ayənin Əbcədi = 2031 Open or Close

  AYƏ:
  Rəbbi onun duasını qəbul etdi və onların hiyləsini ondan uzaq etdi. Həqiqətən, O, Eşidəndir, Biləndir.
  (Yusuf surəsi, 34)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Rəbbi onun duasını qəbul etdi və onların hiyləsini ondan uzaq etdi…

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Festecâbe lehu rabbuhu fe sarefe anhu keydehunn(keydehunne)

  547 + 35 + 207 + 80 + 370 + 125 + 89
  >

  ƏBCƏD :
  Hicri = 1453 - Miladi 2031 (Şəddəsiz)

 • "Kəhf" Surəsi 83-cü Ayənin Əbcədi = 2032 Open or Close

  AYƏ:
  Səndən Zülqərneyn barəsində soruşarlar. De: "Onun barəsində sizə bir əhvalat danışacağam".
  (Kəhf surəsi, 83)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Səndən Zülqərneyn barəsində soruşarlar.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve yes'elûneke an zil karneyn (karneyni),

  6 + 177 + 120 + 1151
  >

  ƏBCƏD :
  Hicri = 1454 - Miladi 2032

 • "Ali İmran" Surəsi 179-cu Ayənin Əbcədi = 2035 Open or Close

  AYƏ:
  Allah pisi yaxşıdan ayırmayınca möminləri sizin olduğunuz vəziyyətdə tərk edən deyildir. Allah sizə qeybi bildirən deyildir. Lakin, Allah Öz elçilərindən istədiyini seçər. Odur ki, Allaha və Onun elçilərinə iman gətirin! Əgər iman gətirib (Allahdan) qorxsanız, sizə böyük bir mükafat verilər.
  (Ali İmran surəsi, 179)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...Allah Öz elçilərindən istədiyini seçər. Odur ki, Allaha və Onun elçilərinə iman gətirin!...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  lakinne Allahe yectebiy min rusulihi men yeşau fe aminuu billahi ve rusulihi

  150 + 96 + 425 + 90 + 295 + 90 + 312 + 80 + 98 + 98 + 6 + 295


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1457 - Miladi 2035 (Şəddəli)

 • "Bəqərə" Surəsi 119-cu Ayənin Əbcədi = 2035 Open or Close

  AYƏ:
  Biz səni haqq ilə müjdələyən və xəbərdarlıq edən (bir peyğəmbər) göndərdik. Cəhənnəm sakinləri barəsində isə sən sorğu-sual olunmayacaqsan.
  (Bəqərə surəsi, 119)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Biz səni haqq ilə müjdələyən və xəbərdarlıq edən göndərdik…

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  İnna erselnake bi elhakki beşiyren ve neziyren.

  52 + 362 + 2 + 139 + 513 + 6 + 961


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1457 - Miladi 2035 (Şəddəsiz)

 • "Fatir" Surəsi 24-cü Ayənin Əbcədi = 2035 Open or Close

  AYƏ:
  Həqiqətən, Biz səni haqla müjdə verən və qorxudub xəbərdar edən olaraq göndərdik. Elə bir ümmət yoxdur ki, ona xəbərdar edən (bir peyğəmbər) gəlmiş olmasın.
  (Fatir surəsi, 24)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Həqiqətən, Biz səni haqla müjdə verən və qorxudub xəbərdar edən olaraq göndərdik

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  İnna erselnake bilhakki beşiyren ve neziyren

  52 + 362 + 141 + 513 + 6 + 961


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1457 - Miladi 2035 (Şəddəsiz)

 • "Yasin" Surəsi 20-ci Ayənin Əbcədi = 2036 Open or Close

  AYƏ:
  Şəhərin kənarından bir kişi qaça-qaça gəlib dedi: "Ay camaat! Elçilərin ardınca gedin!
  (Yasin surəsi, 20)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  …"Ay camaat! Elçilərin ardınca gedin!...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  …YÂ KAVMİTTEBİÛL MURSELÎN(MURSELÎNE).

  11 + 1026 + 421


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1458 - Miladi 2036

 • "Həcc" Surəsi 54-cü Ayənin Əbcədi = 2037 Open or Close

  AYƏ:
  Qoy elm verilən kəslər, bu (Kitabın) Rəbbin tərəfindən (göndərilmiş) həqiqət olduğunu bilsinlər ki, ona inansınlar və qəlbləri ona bağlansın. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər.
  (Həcc surəsi, 54)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ...innallâhe le hâdillezîne âmenû ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin)

  51 + 66 + 30 + 10 + 791 + 98 + 41 + 300 + 650


  ƏBCƏD:

  Hicri 1459 = Miladi 2037 (Şəddəsiz)

 • "Hicr" Surəsi 85-ci Ayənin Əbcədi = 2037 Open or Close

  AYƏ:
  Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları yalnız haqq olaraq yaratdıq. O Saat mütləq gələcəkdir. Odur ki, Sən (onları) gözəl tərzdə bağışla.
  (Hicr surəsi, 85)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...O Saat mütləq gələcəkdir...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ve inne essaate le atiyetun

  6 + 51 + 562 + 30 + 811


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1460 - Miladi 2037 (Şəddəsiz)

 • "İbrahim" Surəsi 37-ci Ayənin Əbcədi = 2037 Open or Close

  AYƏ:
  Ey Rəbbimiz! Mən nəslimdən bəzisini Sənin mühafizə olunan Evinin yaxınlığında, heç bir bitki olmayan bir vadidə sakin etdim. Ey Rəbbimiz! Onlar namaz qılsınlar deyə (belə etdim). İnsanların bir qisminin qəlbini onlara meylli et və onlara (növbənöv) məhsullardan ruzi ver ki, bəlkə şükür etsinlər.
  (İbrahim surəsi, 37)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  …İnsanların bir qisminin qəlbini onlara meylli et…

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  fec'al ef'ideten min ennasi tehvi ileyhim

  184 + 486 + 90 + 142 + 421 + 86


  ƏBCƏD :
  Hicri 1459 = Miladi 2037 (Şəddəli)

 • "Maidə" Surəsi 56-cı Ayənin Əbcədi = 2037 Open or Close

  AYƏ:
  Kim Allahı, Onun Elçisini və iman gətirənləri (özünə )dost tutarsa, (bilsin ki,) qələbə çalanlar da məhz Allahın firqəsidir.
  (Maidə surəsi, 56)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  qələbə çalanlar da məhz Allahın firqəsidir.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  fe inne hizbe Allahi hum elgalibune

  80 + 101 + 17 + 96 + 45 + 1120


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1459 - Miladi 2037 (Şəddəli)

 • "Sad" Surəsi 65-ci Ayənin Əbcədi = 2037 Open or Close

  AYƏ:
  Onların adlı-sanlı adamları çıxıb gedərək (dedilər): "Gedin öz məbudlarınızla səbrlə davranın. Doğrusu, bu (sizdən) istənilən bir şeydir.
  (Sad surəsi, 65)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Onların adlı-sanlı adamları çıxıb gedərək (dedilər): "Gedin öz məbudlarınızla səbrlə davranın. Doğrusu, bu (sizdən) istənilən bir şeydir.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Kul innema ene munzirun ve ma min ilahin illa Allahu elvahidu elkahharu

  130 + 142 + 52 + 990 + 6 + 41 + 90 + 36 + 62 + 96 + 50 + 342


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1459 - Miladi 2037 (Şəddəli)

 • "Məryəm" Surəsi 7-ci Ayənin Əbcədi = 2038Open or Close

  AYƏ:
  (Ona belə vəhy olundu:) "Ey Zəkəriyya! Səni Yəhya adlı bir oğulla müjdələyirik. Biz bu adı (ondan) öncə kimsəyə qoymamışıq!"
  (Məryəm surəsi, 7)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Ey Zəkəriyya! Səni Yəhya adlı bir oğulla müjdələyirik.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ya zekeriyya ...nubeşşiruke bigulamin ismuhu yahya

  11 + 238 + 572 + 1073 + 106 + 38


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1460 - Miladi 2038 (Şəddəli)

 • "Ğafir" Surəsi 81-ci Ayənin Əbcədi = 2038Open or Close

  AYƏ:
  O sizə Öz möcüzələrini göstərir. Allahın hansı dəlillərini inkar edə bilərsiniz?
  (Ğafir surəsi, 81)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Öz möcüzələrini göstərir. Allahın hansı dəlillərini inkar edə bilərsiniz?

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve yurîkum âyâtihî fe eyye âyâtillâhi tunkirûn(tunkirûne).

  6 + 280 + 417 + 91 + 508 + 726


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1460 - Miladi 2038 (Şəddəli)