• "Əd-Duxan" Surəsi 32-ci Ayənin Əbcədi = 2010Open or Close

  AYƏ:
  "Biz onları (İsrail oğullarını) Öz elmimizlə aləmlərdən üstün tutduq."
  (əd-Duxan surəsi, 32)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Biz onları (İsrail oğullarını) Öz elmimizlə aləmlərdən üstün tutduq.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Lekad ihternâhum

  134 + 1297


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1431 - Miladi 2010

 • "Əraf" Surəsi 101-ci Ayənin Əbcədi= 2010Open or Close

  AYƏ:
  Bu, o ölkələrdir ki, onların əhvalatlarından bəzisini sənə söyləyirik. Elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirdilər. Onlar isə daha öncə yalan hesab etdiklərinə görə iman gətirmədirlər. Allah kafirlərin qəlblərini beləcə möhürləyir..
  (Əraf surəsi, 101)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...Elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirdilər.....

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ve lekad caethum rusuluhum bilbeyyinati

  6 + 134 + 450 + 335 + 506


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1431 - Miladi 2010 (Şəddəli)

 • "Ənam" Surəsi 89-cu Ayənin Əbcədi = 2010Open or Close

  AYƏ:
  Bunlar, Kitab, hikmət və peyğəmbərlik verdiyimiz kəslərdir. Əgər (kafirlər) ayələri inkar etsələr, Biz onları inkar etməyən bir camaata həvalə edərik.
  (Ənam surəsi, 89)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...Əgər (kafirlər) ayələri inkar etsələr, Biz onları inkar etməyən bir camaata həvalə edərik.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  fe in yekfur biha haulai fe kad vekkelna biha kavmen leysuu biha bikafiriyne

  80 +51 + 310 + 8 + 38 + 80 + 104 + 127 + 8 + 147 + 107 + 8 + 363


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1431 - Miladi 2010 (Şəddəli)

 • "Yasin" Surəsi 17-ci Ayənin Əbcədi = 2010Open or Close

  AYƏ:
  Bizim vəzifəmiz ancaq (vəhy olunanı) aşkar təbliğ etməkdir".
  (Yasin surəsi, 17)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Bizim vəzifəmiz ancaq (vəhy olunanı) aşkar təbliğ etməkdir.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ma aleyna illa elbelağu elmubiynu

  41 + 161 + 32 + 1064 + 133


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1431 - Miladi 2010 (Şəddəsiz)

 • "Bəqərə" Surəsi 258-ci Ayənin Əbcədi = 2011Open or Close

  AYƏ:
  Allahın verdiyi hakimiyyətə görə İbrahim ilə Rəbbi barəsində höcətləşən kəsin( əhvalatını) bilmirsənmi? İbrahim: "Mənim Rəbbim həm dirildir, həm də öldürür!"– dedikdə (padşah): "Mən də həm dirildir, həm də öldürürəm!"– demişdi. İbrahim: "Allah günəşi məşriqdən gətirir. Sən də onu məğribdən gətir!"– dedikdə, o kafir çaşıb qalmışdı. Allah zalım qövmü doğru yola yönəltməz.
  (Bəqərə surəsi, 258)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Allah günəşi məşriqdən gətirir

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Allahe ye'ti bi eşşemsi min elmeşriki

  96 + 421 + 2 + 733 + 90 + 671


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1431 - Miladi 2011 (Şəddəli)

 • "Ənam" Surəsi 162-ci Ayənin Əbcədi = 2011Open or Close

  AYƏ:
  De: "Şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur!"
  (Ənam surəsi, 162)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  De: "Şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur!"

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Kul inne salatiy ve nusukiy ve mahyaye ve mematiy lillahi Rabbi elalemiyne

  130 + 101 + 531 + 6 + 140 + 6 + 69 + 6 + 491 + 95 + 204 + 232


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1431 - Miladi 2011 (Şəddəli)

 • "Sad" Surəsi 20-ci Ayənin Əbcədi= 2011Open or Close

  AYƏ:
  Biz onun mülkünü möhkəmləndirdik, özünə də hikmət (peyğəmbərlik) və düzgün qərar çıxartmaq qabiliyyəti bəxş etdik.
  (Sad surəsi, 20)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Biz onun mülkünü möhkəmləndirdik, özünə də hikmət ... VERMİŞTİK

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve şededna mulkehu ve ateynahu elhikmete

  6 + 359 + 95 + 6 + 467 + 499


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1432 - Miladi 2011 (Şəddəli)

 • "Bəqərə" Surəsi 38-ci Ayənin Əbcədi= 2012Open or Close

  AYƏ:
  Biz dedik: "Hamınız oradan (yerə) enin! Mənim tərəfimdən sizə doğru yolu göstərən rəhbər gəldikdən sonra Mənim yol göstərənimin ardınca gedənlərə (axirətdə) heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər".
  (Bəqərə surəsi,38)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Mənim tərəfimdən sizə doğru yolu göstərən rəhbər gəldikdən sonra Mənim yol göstərənimin ardınca gedənlərə

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  fe imma ye'tiyennekum minniy huden fe men tebia hudaye

  80 + 42 + 531 + 100 + 19 + 80 + 90 + 472 + 20


  ƏBCƏD :
  Hicri : 1434 Miladi : 2012 (Şəddəsiz)

 • "Ənam" Surəsi 149-cu Ayənin Əbcədi= 2012Open or Close

  AYƏ:
  De: "Tutarlı dəlillər Allaha məxsusdur. Əgər O istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi".
  (Ənam surəsi,149)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ... "Tutarlı dəlillər Allaha məxsusdur..."

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Kul fe lillâhil huccetul bâligah(bâligatu), fe lev şâe le hedâkum ecmaîn(ecmaîne).

  126 + 445 + 1433 = 2004 (Şəddəli)

  bâligah(bâligatu)= ən üstün, ən qüvvətli, mütləq olan
  1433 = 2012

 • "İnsan" Surəsi 25-ci Ayənin Əbcədi = 2012Open or Close

  AYƏ:
  Səhər-axşam Rəbbinin adını zikr et!
  (İnsan surəsi 25)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Səhər-axşam Rəbbinin adını zikr et!

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Vezkur isme Rabbike bukreten ve asiylen

  927 + 101 + 224 + 622 + 6 + 132

  ƏBCƏD :
  Hicri = 1433 - Miladi 2012 (Şəddəli)

 • "İsra" Surəsi 1-ci Ayənin Əbcədi = 2013Open or Close

  AYƏ:
  Dəlillərimizdən bəzisini ona (Peyğəmbərə) göstərmək üçün Öz qulunu gecə vaxtı Məscidulharamdan ətrafına xeyir-bərəkət verdiyimiz Məsciduləqsaya aparan (Allah) pak və müqəddəsdir. Həqiqətən, O, Eşidəndir, Görəndir.
  (İsra surəsi, 1)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  "…ətrafına xeyir-bərəkət verdiyimiz Məsciduləqsaya…"

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Elmescidil aksa ellezi barekna havlehu

  138 + 232 + 741 + 274 + 49


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1434 - Miladi 2013 (Şəddəsiz)

 • "Zuxruf" Surəsi 44-cü Ayənin Əbcədi = 2013Open or Close

  AYƏ:
  Doğrusu, bu (Quran) sənin üçün və sənin xalqın üçün bir şərəfdir. Siz sorğu-suala tutulacaqsınız.
  (Zuxruf surəsi, 44)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Doğrusu, bu (Quran) sənin üçün və sənin xalqın üçün bir şərəfdir.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve innehu le zikrun leke ve li kavmik (kavmike)…

  6 + 106 + 30 + 920 + 50 + 6 +30 + 166 + 6 + 146 + 547


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1434 - Miladi 2013 (Şəddəli)

 • "əd-Duha" Surəsi 5-ci Ayənin Əbcədi= 2015Open or Close

  AYƏ:
  Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə (nemət) bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan.
  (əd-Duha surəsi, 5)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə (nemət) bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve le sevfe yu'tîke rabbuke fe terdâ.

  6+ 30+ 146 + 119 + 224 + 80 + 1410


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1436 - Miladi 2015 (Şəddəli)

 • "Nəhl" Surəsi 96-cı Ayənin Əbcədi= 2015Open or Close

  AYƏ:
  Sizdə olan nemətlər tükənəcək, Allahın dərgahında olan nemətlər isə daim qalacaqdır. Səbrli olanlara etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik.
  (Nəhl surəsi, 96)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Səbrli olanlara etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  lenecziyenne elleziyne saberuu ecrehum biahseni ma kanuu yealemune

  200 + 821 + 299 + 249 + 121 + 41 + 78 + 206


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1436 - Miladi 2015 (Şəddəli)

 • "Yusuf" Surəsi 111-ci Ayənin Əbcədi= 2015Open or Close

  AYƏ:
  Onların rəvayətlərində ağıl sahibləri üçün bir ibrət vardır. (Bu Quran) uydurulmuş bir kəlam deyildir. Ancaq özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və hər şeyi müfəssəl izah edəndir; iman gətirən bir camaat üçün hidayət və mərhəmətdir.
  (Yusuf surəsi, 111)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Onların rəvayətlərində ağıl sahibləri üçün bir ibrət vardır.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Lekad kâne fî kasasıhim ibretun li ûlîl elbâb(elbâbi),…

  134 + 71 + 90 + 325 + 672 + 77 + 67


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1436 - Miladi 2015 (Şəddəli)

 • "Ali İmran" Surəsi 139-cu Ayənin Əbcədi = 2016Open or Close

  AYƏ:
  Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin. Möminsinizsə, üstün olacaqsınız.
  (Ali İmran surəsi, 139)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Möminsinizsə, üstün olacaqsınız.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve entum elealevne in kuntum mu'minune

  6 + 491 + 188 + 51 + 510 + 191


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1437 - Miladi 2016 (Şəddəsiz)

 • "Maidə" Surəsi 32-ci Ayənin Əbcədi = 2016Open or Close

  AYƏ:
  Buna görə də İsrail oğullarına yazıb buyurduq ki, kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunar. Elçilərimiz onlara aydın dəlillər gətirdilər. Onların çoxu isə bundan sonra da yer üzündə həddi aşdılar.
  (Maidə surəsi, 32)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...Elçilərimiz onlara aydın dəlillər gətirdilər...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ve lekad câethum rusulunâ bi elbeyyinâti

  6 + 134 + 450 + 341 + 2 + 504


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1437 - Miladi 2016 (Şəddəli)

 • "Taha" Surəsi 53-cü Ayənin Əbcədi = 2016Open or Close

  AYƏ:
  O, yer üzünü sizin üçün beşik etmiş, orada sizin üçün yollar salmış və göydən su endirmişdir. Biz onunla cürbəcür bitkilərdən cüt-cüt yetişdirdik.
  (Taha surəsi, 53)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  kO, yer üzünü sizin üçün beşik etmiş ....

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ellezi celae lekum elarda mehden

  741 + 103 + 90 + 1032 + 50


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1436 - Miladi 2016 (Şəddəsiz)

 • "Zuxruf" Surəsi 10-cü Ayənin Əbcədi = 2016Open or Close

  AYƏ:
  O, yeri sizin üçün beşik etdi və orada sizin üçün yollar saldı ki, bəlkə düz gedə biləsiniz.
  (Zuxruf surəsi, 10)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  O, yeri sizin üçün beşik(Mehdi) etdi…

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ellezî cealelekumul arda mehden…

  741 + 224 + 1001 + 50


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1436 - Miladi 2016 (Şəddəsiz)

 • "Ali İmran" Surəsi 33-cü Ayənin Əbcədi = 2017Open or Close

  AYƏ:
  Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin nəslini və İmranın nəslini seçib aləmlərdən üstün etdi.
  (Ali İmran surəsi, 33)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin nəslini və İmranın nəslini seçib aləmlərdən üstün etdi.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  … Allahe istafa Ademe ve nuhan ve ale ibrahime ve ale imrane ala elalemiyne.

  6+ 121 + 30 + 110+ 730 + 1020


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1438 - Miladi 2017 (Şəddəli)

 • "Ənfal" Surəsi 18-ci Ayənin Əbcədi = 2017Open or Close

  AYƏ:
  Bax belə! Həqiqətən də, Allah kafirlərin hiyləsini zəiflədər.
  (Ənfal surəsi, 18)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Bax belə! Həqiqətən də, Allah kafirlərin hiyləsini zəiflədər.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Zalikum ve enne Allahe muhinu keydi elkafiriyne

  790 + 6 + 51 + 66 + 101 + 34 + 392


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1438 - Miladi 2017

 • "Qaləm" Surəsi 4-cü Ayənin Əbcədi= 2017Open or Close

  AYƏ:
  Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!
  (Qaləm surəsi, 4)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve inneke le alâ hulukın azîm(azîmin).

  6+ 121 + 30 + 110+ 730 + 1020


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1438 - Miladi 2017 (Şəddəli)

 • "Leyl" Surəsi 2-ci Ayənin Əbcədi = 2017Open or Close

  AYƏ:
  And olsun (günəşin çıxması ilə) aydınlaşan gündüzə!
  (Leyl surəsi, 2)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  And olsun (günəşin çıxması ilə) aydınlaşan gündüzə!

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve ennehari iza tecella

  6 + 287 + 702 + 443


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1438 - Miladi 2017 (Şəddəsiz)

 • "Şura" Surəsi 52-ci Ayənin Əbcədi = 2018Open or Close

  AYƏ:
  Biz sənə Öz əmrimizdən olan ruhu (Quranı) vəhy etdik. Sən kitab nədir, iman nədir bilmirdin. Lakin Biz onu, qullarımızdan istədiyimizi doğru yola yönəltmək üçün, bir nur etdik. Həqiqətən, sən (onları) doğru yola yönəldirsən
  (Şura surəsi, 52)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  doğru yola yönəldirsən

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  le tehdi ila siratin mustakıymin

  30 + 419 + 41 + 300 + 650


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1440 - Miladi 2018 (Şəddəli)

 • "Yusuf" Surəsi 6-cı Ayənin Əbcədi= 2018Open or Close

  AYƏ:
  "Beləcə, Rəbbin səni seçəcək, sənə yuxuları yozmağı öyrədəcək və Öz nemətini bundan əvvəl ataların İbrahimə və İshaqa tamamladığı kimi, sənə və Yaqub nəslinə də tamamlayacaqdır. Şübhəsiz ki, Rəbbin Biləndir, Müdrikdir".
  (Yusuf surəsi, 6)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  "Beləcə, Rəbbin səni seçəcək,…"

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ..kezâlike yectebîke rabbuke

  770 + 445 + 224


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1439 - Miladi 2018 (Şəddəli)

 • "Fatihə" Surəsi 5-ci və 6-cı Ayələrin Əbcədi = 2019Open or Close

  AYƏ:
  Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik. Bizi doğru yola yönəlt. & Bizi doğru yola ilet
  (Fatihə surəsi, 5-6)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz. & Bizi doğru yola ilet;

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu) & İhdinas sırâtel mustakîm(mustakîme).

  42 + 126 + 6 + 42 + 640  &  61 + 452 + 650


  ƏBCƏD :
  Miladi 1163 & 856 = 2019 (Şəddəli)

 • "Nəml" Surəsi 17-ci Ayənin Əbcədi = 2019Open or Close

  AYƏ:
  Süleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu toplanıldı. Onlar (müntəzəm )(şəkildə) yerbəyer edildilər.
  (Nəml surəsi, 17)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Süleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu toplanıldı.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve huşire li suleymâne cunûduhu minel cinni vel insi vet tayrı

  6+ 51+ 90 + 36 + 454 + 32 +30 + 151 + 7 + 132 + 451


  ƏBCƏD :
  Hicfi = 1440 Miladi = 2019 (Şəddəli)

 • "Nisa" Surəsi 159-cu Ayənin Əbcədi = 2019Open or Close

  AYƏ:
  Kitab əhlindən elə kimsə yoxdur ki, (öz ölümündən, yaxud İsanın) ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin. Qiyamət günü isə (İsa) onların əleyhinə şahid olacaqdır.
  (Nisa surəsi, 159)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Kitab əhlindən elə kimsə yoxdur ki, (öz ölümündən, yaxud İsanın) ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin.....

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve in min ehli elkitâbi illâ le yu'minenne bihî kable mevti(mevtihî)

  6+ 51+ 90 + 36 + 454 + 32 +30 + 151 + 7 + 132 + 451


  ƏBCƏD :
  Hicfi = 1440 Miladi = 2019 (Şəddəsiz)

 • "Saffat" Surəsi 101-ci Ayənin Əbcədi = 2019Open or Close

  AYƏ:
  Biz də onu həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı ilə müjdələdik.
  (Saffat surəsi, 101)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Biz də onu həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı ilə müjdələdik.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  beşşernehu bigulamin haliymin

  858 + 1073 + 88


  ƏBCƏD :
  Hicfi = 1440 Miladi = 2019 (Şəddəli)

 • "Yusuf" Surəsi 7-ci Ayənin Əbcədi = 2019Open or Close

  AYƏ:
  Sözsüz ki, Yusuf və onun qardaşlarının (hekayətində) soruşanlar üçün ibrətlər vardır.
  (Yusuf surəsi, 7)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ... Yusuf və onun qardaşlarının (hekayətində) soruşanlar üçün ibrətlər vardır.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  kâne fî yûsufe ve ihvetihî âyâtun lis sâilîn(sâilîne).

  71 + 90 + 156 + 6 + 1012 + 412 + 272


  ƏBCƏD :
  Miladi = 2019 (Şəddəli)

 • "Zumər" Surəsi 61-ci Ayənin Əbcədi = 2019Open or Close

  AYƏ:
  Allah müttəqilərə uğurlarına görə nicat verəcək. Onlara pislik toxunmayacaq və onlar kədərlənməyəcəklər.
  (Zumər surəsi, 61)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Allah müttəqilərə uğurlarına görə nicat verəcək...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve yuneccîllâhullezînettekav bi mefâzetihim…

  6 + 1438 + 575


  ƏBCƏD :
  Miladi = 2019 (Şəddəsiz)

 • Hz. Mehdi (ə.s.) Dövründəki
  Mənəvi Qələbəyə İşarə Edən ƏbcədlərOpen or Close

  AYƏ:
  İnsanların dəstə-dəstə ALLAHIN DİNİNƏ GİRDİKLƏRİNİ GÖRDÜKDƏ
  HƏMD İLƏ RƏBBİNİ TƏRİFLƏ və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!

  (Nəsr surəsi, 2-3)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...ALLAHIN DİNİNƏ GİRDİKLƏRİNİ GÖRDÜKDƏ HƏMD İLƏ RƏBBİNİ TƏRİFLƏ...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ..yedhulune fi diyni Allahi efvacen fe sebbih bihamdi Rabbike…

  ƏBCƏD:
  HİCRİ 1438;   MİLADİ 2016 (Şəddəsiz)