• "Əraf" Surəsi 101-ci Ayənin Əbcədi = 2000Open or Close

  AYƏ:
  Bu, o ölkələrdir ki, onların əhvalatlarından bəzisini sənə söyləyirik. Elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirdilər. Onlar isə daha öncə yalan hesab etdiklərinə görə iman gətirmədirlər. Allah kafirlərin qəlblərini beləcə möhürləyir.
  (Əraf surəsi 101)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...Elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirdilər.....

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ve lekad caethum rusuluhum bilbeyyinati

  6 + 134 + 450 + 335 + 495


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1421 - Miladi 2000 (Şəddəsiz)

 • "Nisa" Surəsi 79-cu Ayənin Əbcədi = 2000Open or Close

  AYƏ:
  Sənə gələn yaxşılıq Allahdandır, sənin başına gələn bəla isə sənin özündəndir. Biz səni insanlara elçi göndərdik. Şahid olaraq Allah kifayət edər.
  (Nisa surəsi, 79)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Biz səni insanlara elçi göndərdik. Şahid olaraq Allah kifayət edər.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve erselnâke lin nâsi resûlâ(resûlen). Ve kefâ billâhi şehîdâ(şehîden)

  6 + 362 + 221 + 297 + 6 + 110 + 98 + 321


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1421 - Miladi 2000 (Şəddəli)

 • "Nuh" Surəsi 2-ci Ayənin Əbcədi = 2000Open or Close

  AYƏ:
  O dedi: "Ey qövmüm! Şübhəsiz ki, mən sizi aydın bir tərzdə xəbərdar edənəm!
  (Nuh surəsi, 2)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  …"Ey qövmüm! Şübhəsiz ki, mən sizi aydın bir tərzdə xəbərdar edənəm!"

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  yâ kavmi innî lekum nezîrun mubîn(mubînun).

  11 + 146 + 111 + 90 + 960 + 102


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1420 - Miladi 2000 (Şəddəli)

 • "Bəqərə" Surəsi 213-cü Ayənin Əbcədi = 2001Open or Close

  AYƏ:
  İnsanlar tək bir ümmət idi. Allah (onlara) müjdə verən və qorxudan peyğəmbərlər göndərdi, onlarla birlikdə haqq olan kitab nazil etdi ki, insanlar arasında onların ixtilafa düşdükləri şeylərə dair hökm versin. Halbuki (kitab) verilmiş şəxslər özlərinə açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra aralarındakı paxıllıq üzündən ixtilafa düşdülər. Allah isə Öz icazəsi ilə iman gətirənləri ixtilafda olduqları (məsələlərdə) haqqa yönəltdi. Allah istədiyini düz yola yönəldər.
  (Bəqərə surəsi, 213)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...istədiyini düz yola yönəldər

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  …yehdî men yeşâu ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

  29 + 90 + 312+ 41 + 300 + 650


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1422 - Miladi 2001

 • "Zumər" Surəsi 11-ci Ayənin Əbcədi = 2001Open or Close

  AYƏ:
  De: "Mənə, dini yalnız Allaha məxsus edərək, Ona ibadət etmək əmr olunmuşdur.
  (Zumər surəsi, 11)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  De: "Mənə, dini yalnız Allaha məxsus edərək, Ona ibadət etmək əmr olunmuşdur.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Kul innî umirtu en a'budallâhe muhlisan lehud dîn(dîne)

  130 + 111 + 641 + 51 + 173 + 761 + 134


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1422 - Miladi 2001 (Şəddəli)

 • "Bəqərə" Surəsi 142-ci Ayənin Əbcədi = 2002Open or Close

  AYƏ:
  Səfeh adamlar deyəcəklər: "Onları üz tutduqları qiblədən döndərən nə oldu?" De: "Məşriq də, məğrib də Allahındır. O, istədiyi kəsi doğru yola yönəldir!".
  (Bəqərə surəsi, 142)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  O, istədiyi kəsi doğru yola yönəldir!

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  yehdî men yeşâu ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

  29 + 90 + 312 + 41 + 300 + 650


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1422 - Miladi 2002 (Şəddəli)

 • "Nəhl" Surəsi 121-ci Ayənin Əbcədi = 2002Open or Close

  AYƏ:
  O, Allahın nemətlərinə şükür edən idi. Allah onu seçmiş və doğru yola yönəltmişdi.
  (Nəhl surəsi, 121)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  O, Allahın nemətlərinə şükür edən idi. Allah onu seçmiş və doğru yola yönəltmişdi.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ictebâhu ve hudâhu ilâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).

  412 + 6 + 15 + 41 + 300 + 650


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1423 - Miladi 2002 (Şəddəli)

 • "Ənam" Surəsi 83-ci Ayənin Əbcədi = 2003Open or Close

  AYƏ:
  Bunlar, öz qövmünə qarşı İbrahimə verdiyimiz dəlillərimizdir. Biz istədiyimiz kəsi dərəcə-dərəcə ucaldarıq. Şüb-həsiz ki, Rəbbin Müdrikdir, Biləndir.
  (Ənam surəsi, 83)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  "... Biz istədiyimiz kəsi dərəcə-dərəcə ucaldarıq. Şüb-həsiz ki, Rəbbin Müdrikdir, Biləndir."

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  nerfeu derecâtin men neşâ'(neşâu), inne rabbeke hakîmun alîm(alîmun)

  400 + 608 + 90 + 352 + 101 + 224 + 78 + 150


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1424 - Miladi 2003 (Şəddəli)

 • "Hud" Surəsi 40-cı Ayənin Əbcədi = 2004Open or Close

  AYƏ:
  Nəhayət, əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadığı zaman Biz (Nuha) dedik: "(Heyvanların )hər növündən bir cüt, barələrində söz keçmiş kəslər istisna olmaqla, öz ailəni və bir də iman gətirənləri gəmiyə mindir". (Əslində), onunla birlikdə az adam iman gətirmişdi.
  (Hud surəsi, 40)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  və təndir qaynadığı

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ve fare ettennuru

  130+11+6 + 214+ 106 +30+ 208 + 6 + 41+ 491 + 2+ 180


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1425 - Miladi 2004 (Şəddəsiz)

  2004 -cü ildə Cənub-Şərqi Asiyada 9.3 bal gücündə bir zəlzələ oldu. Bu zəlzələ nəticəsində yalnız İndoneziyada təxminən 300 min insan həlak olub. Ardınca da böyük bir sunami meydana gəldi. Bu böyük fəlakətdən İndoneziya, Malayziya, Maldiv adaları, Burma, Somali, Şri Lanka, Tayland və Hindistan başda olmaqla bir çox ölkə təsirləndi.

 • "Nəhl" Surəsi 82-ci Ayənin Əbcədi = 2002Open or Close

  AYƏ:
  Əgər üz çevirsələr, (bil ki,) sənin vəzifən ancaq aşkar təbliğat aparmaqdır.
  (Nəhl surəsi, 82)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Əgər üz çevirsələr, (bil ki,) sənin vəzifən ancaq aşkar təbliğat aparmaqdır.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  in tevellev fe innemâ aleykel belâgul mubîn(mubînu)

  51 + 443 + 90 + 92 + 130 + 1064 + 133


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1424 - Miladi 2003 (Şəddəsiz)

 • "Əd-Duha" Surəsi 11-ci Ayənin Əbcədi = 2003Open or Close

  AYƏ:
  Və Rəbbinin nemətindən danış.
  (Əd-Duha surəsi, 11)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Və Rəbbinin nemətindən danış.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve emma bini'meti Rabbike fe haddis

  6 + 42 + 562 + 222 + 80 + 512


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1424 - Miladi 2003 (Şəddəsiz)

 • "Yunus" Surəsi 53-ci Ayənin Əbcədii = 2004Open or Close

  AYƏ:
  Səndən: "O (əzab) doğrudurmu?"(– deyə) xəbər alırlar. De: "Bəli, and olsun Rəbbimə! Həqiqətən də, o, doğrudur və siz də (ondan) yaxa qurtara bilməyəcəksiniz".
  (Yunus surəsi, 53)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  .... "Bəli, and olsun

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  …kul îy ve rabbî innehu le hakkun ve mâ entum bi mu'cizîn(mu'cizîne)

  130+11+6 + 214+ 106 +30+ 208 + 6 + 41+ 491 + 2+ 180


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1425 - Miladi 2004 (Şəddəsiz)

 • "Yusuf" Surəsi 108-ci Ayənin Əbcədii = 2004Open or Close

  AYƏ:
  De: "Bu, mənim yolumdur. Mən və mənə tabe olanlar, mötəbər dəlillərə əsasən, (insanları) Allaha tərəf çağırırıq. Allah pakdır, müqəddəsdir. Mən də müşriklərdən deyiləm".
  (Yusuf surəsi, 108)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  De: "Bu, mənim yolumdur. Mən və mənə tabe olanlar, mötəbər dəlillərə əsasən, (insanları) Allaha tərəf çağırırıq....

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Kul hâzihî sebîlî ed'û ilallâhi alâ basîretin ene

  130+11+6 + 214+ 106 +30+ 208 + 6 + 41+ 491 + 2+ 180


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1425 - Miladi 2004 (Şəddəsiz)

 • "Əhzab" Surəsi 47-ci Ayənin Əbcədii = 2005Open or Close

  AYƏ:
  Möminlərə müjdə ver ki, onlara Allah tərəfindən böyük bir lütf nəsib olacaqdır.
  (Əhzab surəsi, 47)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...onlara Allah tərəfindən böyük bir lütf nəsib olacaqdır.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Enne lehum min Allahi fadlen kebiyren

  51 + 75 + 90 + 66 + 911 + 233


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1426 - Miladi 2005 (Şəddəsiz)

 • "Nəhl" Surəsi 35-ci Ayənin Əbcədii= 2005Open or Close

  AYƏ:
  Müşriklər dedilər: "Əgər Allah diləsəydi, biz də, atalarımız da Ondan başqa heç nəyə ibadət etməz və Onun izni olmadan heç nəyi haram saymazdıq!" (Bəli,) onlardan əvvəlkilər də eynilə davranmışdılar. Məgər elçilərin vəzifəsi ancaq aydın təbliğat aparmaq deyilmi?
  (Nəhl surəsi, 35)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Məgər elçilərin vəzifəsi ancaq aydın təbliğat aparmaq deyilmi?

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  fe hel ala errusuli illa elbelağu elmubiyni

  80 + 35 + 110 + 521 + 62 + 1064 + 133


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1426 - Miladi 2005 (Şəddəli)

 • "Tovbə" Surəsi 33-cü Ayənin Əbcədii = 2005Open or Close

  AYƏ:
  Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslamı bütün dinlərdən üstün etmək üçün Öz Elçisini doğru yol göstərən rəhbərlə və haqq din ilə göndərən Odur.
  (Tovbə surəsi, 33)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Elçisini doğru yol göstərən rəhbərlə... göndərən Odur.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Huve ellezi ersele resulehu bilhuda

  11 + 771 + 291 + 301 + 52


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1426 - Miladi 2005 (Şəddəli)

 • "Maidə" Surəsi 32-ci Ayənin Əbcədii= 2006Open or Close

  AYƏ:
  Buna görə də İsrail oğullarına yazıb buyurduq ki, kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölüm-dən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunar. Elçilərimiz onlara aydın dəlillər gətirdilər. Onların çoxu isə bundan sonra da yer üzündə həddi aşdılar.
  (Maidə surəsi, 32)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...Elçilərimiz onlara aydın dəlillər gətirdilər....

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ve lekad câethum rusulunâ bi elbeyyinâti

  6 + 134 + 450 + 341 + 2 + 494


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1437 - Miladi 2016 (Şəddəsiz)

 • "Bəqərə" Surəsi 60-cı Ayənin Əbcədi = 2007 Open or Close

  AYƏ:
  O zaman Musa öz xalqı üçün su istədikdə, Biz: "Əsanla daşa vur!"– dedik. (Daşdan) on iki çeşmə qaynayıb çıxdı. Hər qəbiləyə su içəcəyi yer müəyyənləşdirildi. (Onlara dedik): "Allahın sizə verdiyi ruzidən yeyin-için və yer üzündə fəsad yayıb pis işlərə qurşanmayın!"
  (Bəqərə surəsi, 60)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  "Əsanla daşa vur!"

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  "idrib bi asâkel hacer(hacere)"

  ƏBCƏD :
  Hicri = 1428 - Miladi 2007 (Şəddəsiz)

 • "Nəhl" Surəsi 113-cü Ayənin Əbcədi = 2007 Open or Close

  AYƏ:
  Onlara özlərindən bir elçi gəldi. Onlar isə onu yalançı saydılar. (Buna görə də) zülm etdikləri zaman əzab onları yaxaladı..
  (Nəhl Suresi, 113)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  Onlara özlərindən bir elçi gəldi. Onlar isə onu yalançı saydılar...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  lekad caehum resulun minhum fe kezzebuuhu

  134 + 50 + 296 + 135 + 80 + 733


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1428 - Miladi 2007 (Şəddəli)

 • "Sad" Surəsi 26-cı Ayənin Əbcədi = 2007 Open or Close

  AYƏ:
  "Ey Davud! Biz səni yer üzündə xəlifə təyin etdik. Elə isə insanlar arasında ədalətlə hökm ver, nəfsin istəyinə uyma, yoxsa o səni Allahın yolundan azdırar. Həqiqətən, Allahın yolundan azanları Hesablaşma gününü unutduqları üçün şiddətli bir əzab gözləyir."
  (Sad surəsi, 26)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  "EY DAVUD! BİZ SƏNİ YER ÜZÜNƏ XƏLİFƏ TƏYİN ETDİK..."

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Yâ dâvûdu innâ cealnâke halîfeten…

  11 + 21 + 102 + 174 + 1120


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1428 - Miladi 2007 (Şəddəli)

 • "Yunus" Surəsi 25-ci Ayənin Əbcədi = 2007 Open or Close

  AYƏ:
  Allah əmin-amanlıq yurduna (Cənnətə) çağırır və istədiyini doğru yola yönəldir.
  (Yunus surəsi, 25)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ... VƏ İSTƏDİYİNİ DOĞRU YOLA YÖNƏLDƏR.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ve yehdi men yeşau ila sıratin mustakıymin

  6 + 29 + 90 + 312 + 41 + 300 + 650


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1428 - Miladi 2007 (Şəddəli)

 • "Yusuf" Surəsi 88-ci Ayənin Əbcədi = 2007 Open or Close

  AYƏ:
  Onlar (Yusufun) yanına girdikdə dedilər: "Ey hökmdar! Biz və ailəmiz fəlakətə uğramışıq. Bir az mal gətirmişik. Bizə bunların əvəzində ölçünü tam elə və bizə sədəqə ver. Şübhəsiz ki, Allah sədəqə verənləri mükafatlandırar".
  (Yusuf surəsi, 88)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ..."EY HÖKMDAR! BİZ VƏ AİLƏMİZ FƏLAKƏTƏ UĞRAMIŞIQ..."

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  YA EYYUHA ELAZİYZU MESSENA VE EHLENA EDDURRU

  11 + 17 + 125 + 151 + 6 + 87 + 1031


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1428 - Miladi 2007

 • "Qaləm" Surəsi 2-ci Ayənin Əbcədi = 2008 Open or Close

  AYƏ:
  Məhz Rəbbinin mərhəmətinə görə sən dəli deyilsən.
  (Qaləm surəsi, 2)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  SEN, RABBİNİN NİMETİYLE BİR MECNUN DEĞİLSİN.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ma ente bini'meti Rabbike bimecnunin

  41 + 451 + 562 + 224 + 151


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1429 - Miladi 2008 (Şəddəli)

 • "Təkvir" Surəsi 18-ci Ayənin Əbcədi = 2009 Open or Close

  AYƏ:
  "Və açılmaqda olan səhərə!"
  (Təkvir surəsi, 18)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  "və açılmaqda olan səhərə!"

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ves subhı izâ teneffes(teneffese).

  ƏBCƏD :
  Hicri = 1429 - Miladi 2009 (Şəddəsiz)