• "Ənam" Surəsi 89-cu Ayənin Əbcədi = 1990Open or Close

  AYƏ:
  Bunlar, Kitab, hikmət və peyğəmbərlik verdiyimiz kəslərdir. Əgər (kafirlər) ayələri inkar etsələr, Biz onları inkar etməyən bir camaata həvalə edərik.
  (Ənam surəsi, 89)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...ƏGƏR (KAFİRLƏR) AYƏLƏRİ İNKAR ETSƏLƏR, BİZ ONLARI İNKAR ETMƏYƏN BİR CAMAATA HƏVALƏ EDƏRİK.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  fe in yekfur biha haulai fe kad vekkelna biha kavmen leysuu biha bikafiriyne

  80 +51 + 310 + 8 + 38 + 80 + 104 + 107 + 8 + 147 + 107 + 8 + 363


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1411 - Miladi 1990 (Şəddəsiz)

 • "Zumər" Surəsi 22-ci Ayənin Əbcədi = 1990Open or Close

  AYƏ:
  Məgər Allahın, köksünü İslam üçün açdığı və Rəbbinin nura yönəltdiyi şəxs (kafirlə eyni ola bilərmi)? Qəlbi Allahın Zikrinə qarşı sərt olanların vay halına! Onlar həqiqətən azğınlıq içindədirlər.
  (Zumər surəsi, 22)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  MƏGƏR ALLAHIN, KÖKSÜNÜ İSLAM ÜÇÜN AÇDIĞI VƏ RƏBBİNİN NURA YÖNƏLTDİYİ ŞƏXS (KAFİRLƏRLƏ EYNİ OLA BİLƏRMİ)?...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  E fe men şerehallâhu sadrehu lil islâmi fe huve alâ nûrin min rabbih(rabbihi)…

  171 + 574 + 299 + 192 + 80 + 11+ 110+ 256+ 90+ 209


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1411 - Miladi 1990 (Şəddəsiz)

 • "Ənam" Surəsi 5-ci Ayənin Əbcədi= 1992Open or Close

  AYƏ:
  Onlara haqq gəldikdə onu yalan saydılar. İstehza etdikləri şeyin xəbəri onlara tezliklə çatacaqdır.
  (Ənam surəsi, 5)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ... İSTEHZA ETDİKLƏRİ ŞEYİN XƏBƏRİ ONLARA TEZLİKLƏ ÇATACAQDIR.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  fe sevfe ye'tîhim enbâû mâ kânûbihî yestehziûn(yestehziûne)

  ƏBCƏD :
  Hicri = 1413 - Miladi 1992 (Şəddəli)

 • "Ənbiya" Surəsi 75-ci Ayənin Əbcədi = 1992Open or Close

  AYƏ:
  Biz onu Öz mərhəmətimizə qovuşdurduq. O, həqiqətən, əməlisalehlərdən idi.
  (Ənbiya surəsi, 75)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  BİZ ONU ÖZ MƏRHƏMƏTİMİZƏ QOVUŞDURDUQ. O, HƏQİQƏTƏN, ƏMƏLİSALEHLƏRDƏN İDİ.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve edhalnahu fi rahmetina innehu min essalihiyne

  6 + 691 + 90 + 699 + 106 + 90 + 310


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1413 - Miladi 1992 (Şəddəli)

 • "Məryəm" Surəsi 40-cı Ayəsnin Əbcədi = 1992Open or Close

  AYƏ:
  Şübhəsiz ki, yerə və onun üstündə qalanlara təkcə biz sahib çıxacağıq. Onların qayıdışı Bizə olacaqdır.
  (Məryəm surəsi, 40)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ŞÜBHƏSİZ Kİ YERƏ VƏ ONUN ÜSTÜNDƏ QALANLARA TƏKCƏ BİZ SAHİB ÇIXACAĞIQ...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  İnnâ nahnu nerisul arda

  102+ 108 + 781 + 1001


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1413 - Miladi 1992 (Şəddəli)

 • "Ali İmran" Surəsi 140-cı Ayənin Əbcədi = 1993Open or Close

  AYƏ:
  Əgər siz (Uhud döyüşündə) yara almışsınızsa, o (düşmən) qövm də bu cür yara almışdı. Biz bu günləri (qalibiyyəti və məğlubiyyəti) insanlar arasında növbə ilə dəyişdiririk ki, Allah iman gətirənləri üzə çıxarsın və aranızdan şəhidlər seçsin. Allah zalımları sevmir.
  (Ali İmran surəsi, 140)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ƏGƏR SİZ (UHUD DÖYÜŞÜNDƏ) YARA ALMIŞSINIZSA, O (DÜŞMƏN) QÖVM DƏ BU CÜR YARA ALMIŞDI...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  İn yemseskum karhun fekad messe elkavme karhun misluh

  51+ 230 + 308 + 184 + 160 + 177 + 308 + 575


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1413 - Miladi 1993 (Şəddəsiz)

  1993-cü ildə Türkiyədə bir çox hadisə baş vermişdir. (Jurnalist Uğur Mumcu, Kemal Kılıç suiqəsdi və dövlət başçısı Turgut Özalın vəfatı)

  1992-1995-ci illərdə Bosniya və Hersoqoviniya müharibəsində 200.000 boşnak Müsəlman qardaşımız serblər tərəfindən şəhid edilmişdir.

 • İbrahim Surəsi 15-ci Ayənin Əbcədi = 1993Open or Close

  AYƏ:
  (Elçilər) qələbə istədilər. Hər bir inadkar dikbaş da ziyana uğradı.
  (İbrahim surəsi, 15)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  (ELÇİLƏR) QƏLƏBƏ İSTƏDİLƏR. HƏR BİR İNADKAR DİKBAŞ DA ZİYANA UĞRADI.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve isteftehuu ve habe kullu cabbarin aniydin

  6 + 956 + 6 + 603 + 80 + 208 + 134


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1413 - Miladi 1993 (Şəddəli)

 • Qureyş Surəsi 4-cü Ayənin Əbcədi = 1993Open or Close

  AYƏ:
  (Allah) onlara aclıqdan (sonra) yemək verdi və qorxudan (sonra) əmin-amanlıq bəxş etdi.
  (Qureyş surəsi, 4)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  (Allah) onlara aclıqdan (sonra) yemək verdi və qorxudan (sonra) əmin-amanlıq bəxş etdi.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ellezi et'amehum min cuin ve amenehum min havfin

  771 + 165 + 90 + 79 + 6 + 136 + 90 + 686


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1413 - Miladi : 1993 (Şəddəli)

 • Yunus Surəsi 62-ci Ayənin Əbcədi = 1993Open or Close

  AYƏ:
  Şübhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.
  (Yunus surəsi, 62)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ŞÜBHƏSİZ Kİ,ALLAHIN DOSTLARININ HEÇ BİR QORXUSU YOXDUR VƏ ONLAR KƏDƏRLƏNMƏYƏCƏKLƏR.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Elâ inne evlîyâ Allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne)

  32+101 + 49+ 96 + 31 +736 + 155 + 6+ 31+ 45+ 131


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1413 - Miladi 1993 (Şəddəli və Tənvinli)

 • Yusuf Surəsi 38-ci Ayənin Əbcədi = 1993Open or Close

  AYƏ:
  Mən atalarım İbrahim, İshaq və Yaqubun dininə tabe oldum. Hər hansı bir şeyi Allaha şərik qoşmaq bizə yaraşmaz. Bu, Allahın bizə və (bütün) insanlara olan lütfüdür, lakin insanların çoxu şükür etmir.
  (Yusuf surəsi, 38)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  "Mən atalarım İbrahim, İshaq və Yaqubun dininə tabe oldum.…"

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Vetteba'tu millete âbâî ibrâhîme ve ishâka ve ya'kûb (ya'kûbe)

  879 + 470 + 15 + 259 + 6 + 170 + 6 + 188


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1413 - Miladi 1993 (Şəddəsiz)

 • Ğafir Surəsi 38-ci Ayənin Əbcədi = 1994Open or Close

  AYƏ:
  O mömin kişi dedi: "Ey qövmüm! Mənim ardımca gəlin, sizi doğru yola çıxardım.
  (Ğafir Surəsi, 38)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  …"EY QÖVMÜM! MƏNİM ARDIMCA GƏLİN, SİZİ DOĞRU YOLA ÇIXARDIM."

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  yâ kavmittebiûni ehdikum sebîler reşâd(reşâdi).

  11 + 1075 + 70 + 838


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1414 - Miladi 1994 (Şəddəli)

 • Ali İmran Surəsi 20-ci Ayənin Əbcədi = 1995Open or Close

  AYƏ:
  Əgər onlar səninlə mübahisə edərlərsə, de: "Mən özümü ardımca gələnlərlə birlikdə Allaha təslim etmişəm!" Kitab verilənlərə və savadsızlara isə de: "Siz də təslim oldunuzmu?" Əgər təslim olsalar, doğru yola yönəlmiş olarlar. Üz döndərsələr, (bil ki), sənin öhdənə düşən ancaq (haqqı) təbliğ etməkdir. Allah qullarını görür.
  (Ali İmran surəsi, 20)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ... SƏNİN ÖHDƏNƏ DÜŞƏN ANCAQ (HAQQI) TƏBLİĞ ETMƏKDİR....

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ... Fe innema aleyke elbelagu ...

  80 + 142 + 130 + 1064


  EBCED :
  Hicri = 1416 - Miladi 1995 (Şəddəli)

 • Ali İmran Surəsi 60-cı Ayənin Əbcədi = 1995Open or Close

  AYƏ:
  Haqq sənin Rəbbindəndir. Elə isə heç vaxt şübhə edənlərdən olma.
  (Ali İmran surəsi, 60)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  HAQQ SƏNİN RƏBBİNDƏNDİR. ELƏ İSƏ HEÇ VAXT ŞÜBHƏ EDƏNLƏRDƏN OLMA.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Elhakku min Rabbike fela tekun min elmumteriyne

  239 + 90 + 224 + 111 + 470 + 90 + 771


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1416 - Miladi 1995 (Şəddəli)

 • Nəhl Surəsi 81-ci Ayənin Əbcədi = 1995Open or Close

  AYƏ:
  Allah, yaratdıqları şeylər­­dən sizin üçün kölgələr əmələ gətirdi, dağlarda sizin üçün mağaralar saldı, sizi istidən qoruyacaq paltarlar və döyüşdə mühafizə edəcək zirehli geyimlər düzəltdi. Beləcə, (Allah) Öz nemətini sizə tamamlayır ki, bəlkə müsəlman olasınız.
  (Nəhl surəsi, 81)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...BELƏCƏ, (ALLAH) ÖZ NEMƏTİNİ TAMAMLAYIR...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  kezalike yutimmu ni'metehu aleykum

  770 + 490 + 565 + 170


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1416 - Miladi 1995 (Şəddəli)

 • Əraf Surəsi 56-cı Ayənin Əbcədi = 1996Open or Close

  AYƏ:
  Yer üzü islah olunduqdan sonra, orada fəsad törətməyin. Allaha qorxu və ümidlə yalvarın. Həqiqətən, Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə yaxındır.
  (Əraf surəsi, 56)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ... HƏQİQƏTƏN, ALLAHIN MƏRHƏMƏTİ YAXŞILIQ EDƏNLƏRƏ YAXINDIR.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  inne rahmetallâhi karîbun minel muhsinîn(muhsinîne).

  51 + 714 + 312 + 121+ 218


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1416 - Miladi 1996 (Şəddəsiz)

 • Kəhf Surəsi 13-cü Ayənin Əbcədi = 1996Open or Close

  AYƏ:
  Biz onların əhvalatını sənə olmuş bir həqiqət kimi söyləyirik. Onlar Rəbbinə iman gətirmiş gənclər idi. Biz də onların hidayətini artırdıq.
  (Kəhf surəsi, 13)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  … Onlar Rəbbinə iman gətirmiş gənclər idi. Biz də onların hidayətini artırdıq.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  …hum fityetun âmenû bi rabbihim ve zidnâhum hudâ(huden).

  45 + 890 + 98 + 251 + 6 + 107 + 19


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1416 - Miladi 1996 (Şəddəli)

 • Ənam Surəsi 104-cü Ayənin Əbcədi = 1996Open or Close

  AYƏ:
  (De:) "Rəbbinizdən sizə göz qabağında olan dəlillər gəlmişdir. Kim (onları) görsə, (xeyri) onun özünə, kim kor olsa (zərəri) onun öz əleyhinə olar. Mən sizin üstünüzdə gözətçi deyiləm".
  (Ənam surəsi, 104)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  "Rəbbinizdən sizə göz qabağında olan dəlillər gəlmişdir. Kim (onları) görsə, (xeyri) onun özünə, kim kor olsa (zərəri) onun öz əleyhinə olar.

  ƏBCƏD :
  Hicri = 1416 - Miladi 1996 (Şəddəli)

 • Ğafir Surəsi 81-ci Ayənin Əbcədi = 1998Open or Close

  AYƏ:
  O sizə Öz möcüzələrini göstərir. Allahın hansı dəlillərini inkar edə bilərsiniz?
  (Ğafir surəsi, 81)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  O SİZƏ ÖZ MÖCÜZƏLƏRİNİ GÖSTƏRİR. ALLAHIN HANSI DƏLİLLƏRİNİ İNKAR EDƏ BİLƏRSİNİZ?

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve yurîkum âyâtihî fe eyye âyâtillâhi tunkirûn(tunkirûne).

  6 + 280 + 417 + 91 + 478 + 726


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1418 - Miladi 1998 (Şəddəsiz)

 • Nəhl Surəsi 82-ci Ayənin Əbcədi = 1998Open or Close

  AYƏ:
  Əgər üz çevirsələr, (bil ki,) sənin vəzifən ancaq aşkar təbliğat aparmaqdır.
  (Nəhl surəsi, 82)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...SƏNİN VƏZİFƏN ANCAQ AŞKAR TƏBLİĞAT APARMAQDIR.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  innema aleyke elbelağu elmubiynu.

  92 + 130 + 1064 + 133


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1418 - Miladi 1998 (Şəddəsiz)

 • Maidə Surəsi 35-ci Ayənin Əbcədi = 1999Open or Close

  AYƏ:
  Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun, Ona (yaxınlaşmaq üçün) vasitə axtarın və Onun yolunda cihad edin ki, bəlkə nicat tapasınız.
  (Maidə surəsi, 35)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ... ONA (YAXINLAŞMAQ ÜÇÜN) VASİTƏ AXTARIN...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  .... vebteguu ileyhi elvesiylete ...

  1416 + 46 + 537


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1419 - Miladi 1999

 • Tur Surəsi 44. Ayənin Əbcədi = 1999Open or Close

  AYƏ:
  Əgər onlar göy parçalarının düşdüyünü görsələr: "Bulud topasıdır!"– deyərlər.
  (Tur surəsi, 44)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ƏGƏR ONLAR GÖY PARÇALARININ DÜŞDÜYÜNÜ GÖRSƏLƏR: "BULUD TOPASIDIR!"- DEYƏRLƏR.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve in yerev kisfen mines semâi sâkıtan yekûlû sehâbun merkûm(merkûmun)

  57 + 217 + 161 + 283 + 171 + 153 + 71 + 306


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1419 - Miladi 1999

 • Yusuf Surəsi 21-ci Ayənin Əbcədi = 1999Open or Close

  AYƏ:
  Onu alan misirli öz arvadına: "Ona yaxşı bax. Ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək"– dedi. Beləliklə, Yusufu yer üzündə yerləşdirdik və ona yuxuları yozmağı öyrətdik. Allah Öz işini qələbə ilə başa çatdırandır. Lakin insanların çoxu (bunu) bilmir.
  (Yusuf surəsi, 21)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  …YUSUFU YER ÜZÜNDƏ YERLƏŞDİRDİK ….

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  …mekkennâ li yûsufe fîl ardı…

  ƏBCƏD :
  Hicri = 1419 - Miladi 1999 (Şəddəsiz)

 • Yusuf Surəsi 56-cı Ayənin Əbcədi = 1999Open or Close

  AYƏ:
  Beləliklə, Yusufa yer üzündə hökmranlıq verdik. O, istədiyi yerdə qala bilərdi. Biz istədiyimizə mərhəmətimizi nəsib edirik və yaxşı iş görənlərin mükafatını əsirgəmirik.
  (Yusuf surəsi, 56)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  BELƏLİKLƏ, YUSUFA YER ÜZÜNDƏ HÖKMRANLIQ VERDİK.…

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  mekkenna li yusufa fi elardi

  111 + 30 + 156 + 90 + 1032


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1419 - Miladi 1999 (Şəddəsiz)