• "Ənkəbut" Surəsi 67-ci Ayənin Əbcədi = 1980Open or Close

  AYƏ:
  Məgər onlar, ətraflarındakı insanlar yaxalandıqları halda, (Məkkəni) onlar üçün müqəddəs, təhlükəsiz bir yer etdiyimizi görmürlərmi? Onlar batilə inanıb Allahın nemətini inkarmı edirlər?
  ( Ənkəbut surəsi, 67)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ƏTRAFLARINDAKI İNSANLAR YAXALANDIQLARI HALDA, (MƏKKƏNİ) ONLAR ÜÇÜN MÜQƏDDƏS, TƏHLÜKƏSİZ BİR YER ETDİYİMİZİ

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  cealna haramen aminen ve yutehattafu ennasu min havlihim

  154 + 249 + 92 + 6 + 1108 + 192 + 90 + 89


  ƏBCƏD :
  Hicri: 1400 - Miladi : 1980 (Şəddəli)

 • "İsra" Surəsi 87-ci Ayənin Əbcədi = 1980Open or Close

  AYƏ:
  Ancaq Rəbbinin mərhəməti sayəsində (bunu etmədik). Doğrudan da Onun sənə olan lütfü böyükdür.
  (İsra surəsi, 87)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ''... DOĞRUDAN DA ONUN SƏNƏ OLAN LÜTFÜ BÖYÜKDÜR."

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  inne fadlehu kâne aleyke kebîrâ(kebîren)

  51+ 915 + 71 + 130 + 233

  ƏBCƏD:
  Hicri: 1400 - Miladi : 1980 (Şəddəsiz)

 • "Zəriyət" Surəsi 34-cü Ayənin Əbcədi = 1980Open or Close

  AYƏ:
  Həddi aşanlar üçün sənin Rəbbinin yanında nişan qoyulmuş (daşlar!)"
  (Zəriyət surəsi, 34)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  HƏDDİ AŞANLAR ÜÇÜN SƏNİN RƏBBİNİN YANINDA NİŞAN QOYULMUŞ (DAŞLAR!)".

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Musavvemeten ınde Rabbike lilmusrifiyne

  552 + 124 + 224 + 500

  ƏBCƏD :
  Hicri: 1400 - Miladi : 1980 (Şəddəli)

 • "Ali İmran" Surəsi 26-cı Ayənin Əbcədi = 1981 Open or Close

  AYƏ:
  De: "Ey mülkün sahibi Allahım! Sən istədiyin kəsə mülkü verir və istədiyindən də onu geri alırsan; istədiyin kimsəni yüksəldir və istədiyini də alçaldırsan. Xeyir (yalnız) Sənin Əlindədir. Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən.
  (Ali İmran surəsi, 26)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  …"EY MÜLKÜN SAHİBİ ALLAHIM! SƏN İSTƏDİYİN KƏSƏ MÜLKÜ VERİR...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Allahumme maliku elmulki tu'ti elmulke men teşau

  176 + 91 + 90 + 811 + 121 + 90 + 702


  ƏBCƏD :
  Miladi = 1981 (Şəddəsiz)

 • "Bəqərə" Surəsi 129-cu Ayənin Əbcədi = 1981 Open or Close

  AYƏ:
  Ey Rəbbimiz! Onların içərisindən özlərinə elə bir elçi göndər ki, Sənin ayələrini onlara oxusun, Kitabı və hikməti onlara öyrətsin və onları (günahlardan) təmizləsin! Həqiqətən, Sən Qüdrətlisən, Müdriksən!"
  (Bəqərə surəsi, 129)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  "EY RƏBBİMİZ! ONLARIN İÇƏRİSİNDƏN ÖZLƏRİNƏ ELƏ BİR ELÇİ GÖNDƏR Kİ,..."

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Rabbenâ veb'as fîhim resûlen minhum

  255 + 6 + 573 + 135 + 297 + 135


  ƏBCƏD :
  Hicri : 1401 Miladi = 1981 (Şəddəsiz)

 • "Hədid" Surəsi 27-ci Ayənin Əbcədi = 1981 Open or Close

  AYƏ:
  Sonra onların ardınca dalbadal elçilərimizi yolladıq. Sonra Məryəm oğlu İsanı göndərib ona İncil bəxş etdik. Onun ardınca gedənlərin qəlblərinə şəfqət və mərhəmət saldıq. Rahibliyi isə onlar özlərindən icad etdilər. Biz bunu onlara vacib buyurmamışdıq. Onlar bunu Allahın razılığını qazanmaq üçün etdilər, lakin ona lazımınca riayət etmədilər. Biz onlardan iman gətirənlərin mükafatlarını verdik. Onların çoxu isə fasiqlərdir.
  (Hədid surəsi, 27)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  SONRA ONLARIN ARDINCA DALBADAL ELÇİLƏRİMİZİ YOLLADIQ...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Sümme kaffeyna ala asarihim birusulina

  540 + 241 + 110 + 747 + 343


  ƏBCƏD :
  Hicri : 1401 Miladi = 1981 (Şəddəsiz)

 • "Cinn" Surəsi 23-cü Ayənin Əbcədi = 1985 Open or Close

  AYƏ:
  (Mənim əlimdən gələn) ancaq Allahı və Onun göndərdiklərini təbliğ etməkdir. Kim Allaha və Onun Elçisinə asi olarsa, onun üçün içərisində əbədi qalacaqları Cəhənnəm odu hazırlanmışdır".
  (Cinn surəsi, 23)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  (MƏNİM ƏLİMDƏN GƏLƏN) ANCAQ ALLAHI VƏ ONUN GÖNDƏRDİKLƏRİNİ TƏBLİĞ ETMƏKDİRŞ..

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  İlla belağan min Allahi ve risalatihi

  62 + 1034 + 90 + 96 + 6 + 697


  ƏBCƏD:

  Hicri 1406 = Miladi 1985

 • "Ali İmran" Surəsi 39-cu Ayənin Əbcədi = 1986 Open or Close

  AYƏ:
  O, mehrabda durub namaz qılarkən mələklər onu çağırdılar: "Allah səni, Allah tərəfindən olan Kəlməni təsdiq edən, (qövmünün) ağası, nəfsinə hakim və əməlisalehlərdən bir peyğəmbər olacaq Yəhya ilə müjdələyir".
  (Ali İmran surəsi, 39)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ..." ALLAH SƏNİ, ALLAH TƏRƏFİNSƏNOLAN KƏLMƏNİ TƏSDİQ EDƏN,... YƏHYA İLƏ MÜJDƏLƏYİR''

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ennallâhe yubeşşiruke bi yahyâ musaddikan bi kelimetin minallâhi

  197 + 832 + 2 + 38 + 239 + 2 + 490 + 186


  ƏBCƏD:

  Hicri 1407 = Miladi 1986 (Şəddəli)

 • "Həcc" Surəsi 54-cü Ayənin Əbcədi = 1986 Open or Close

  AYƏ:
  Qoy elm verilən kəslər, bu (Kitabın) Rəbbin tərəfindən (göndərilmiş) həqiqət olduğunu bilsinlər ki, ona inansınlar və qəlbləri ona bağlansın. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər.
  (Həcc Surəsi, 54)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...ALLAH İMAN GƏTİRƏNLƏRİ DOĞRU YOLA YÖNƏLDƏR

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ...innallâhe le hâdillezîne âmenû ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin)

  66 + 30 + 10 + 791 + 98 + 41 + 300 + 650


  ƏBCƏD:

  Hicri 1407 = Miladi 1986 (Şəddəsiz)

 • "Həcc" Surəsi 75-ci Ayənin Əbcədi = 1986 Open or Close

  AYƏ:
  Allah mələklərdən də elçilər seçir, insanlardan da. Həqiqətən, Allah Eşidəndir, Görəndir!
  (Həcc surəsi, 75)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ALLAH, MƏLƏKLƏRDƏN DƏ ELÇİLƏR SEÇİR, İNSANLARDAN DA...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Allâhu yastafî minel melâiketi rusulen ve minen nâs(nâsi),..

  66 + 199 + 121 + 492 + 291 + 6 + 121 + 111


  ƏBCƏD:

  Hicri 1407 = Miladi 1986

 • "İbrahim" Surəsi 37-ci Ayənin Əbcədi = 1988 Open or Close

  AYƏ:
  Ey Rəbbimiz! Mən nəslimdən bəzisini Sənin mühafizə olunan Evinin yaxınlığında, heç bir bitki olmayan bir vadidə sakin etdim. Ey Rəbbimiz! Onlar namaz qılsınlar deyə (belə etdim). İnsanların bir qisminin qəlbini onlara meylli et və onlara (növbənöv) məhsullardan ruzi ver ki, bəlkə şükür etsinlər.
  (İbrahim surəsi, 37)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  …İNSANLARIN BİR QİSMİNİN QƏLBİNİ ONLARA MEYLLİ ET…

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  fec'al ef'ideten min ennasi tehvi ileyhim

  184 + 486 + 90 + 142 + 421 + 86

  ƏBCƏD:
  Hicri 1409 = Miladi 1988 (Şəddəsiz)

 • "Nəml" Surəsi 49-cu Ayənin Əbcədi = 1988 Open or Close

  AYƏ:
  Onlar dedilər: "Bir-birinizin yanında Allaha and için ki, gecə ona və ailəsinə basqın edib öldürəcək, sonra da onun yaxın qohumuna deyəcəyik ki, biz onun ailəsinin öldürüldüyünü görməmişik və biz, həqiqətən, düzünü deyirik".
  (Nəml surəsi, 49)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ONLAR DEDİLƏR: "BİR-BİRİNİZİN YANINDA ALLAHA AND İÇİN Kİ, GECƏ ONA VƏ AİLƏSİNƏ BASQIN EDİB…"

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Kaluu tekasemuu billahi lenubeyyitennehu ve ehlehu

  138 + 608 + 68 + 547 + 6 + 41

  ƏBCƏD :
  Hicri 1410 = Miladi 1989

 • "Əraf" Surəsi 7-ci Ayənin Əbcədi = 1989 Open or Close

  AYƏ:
  Onlara (etdikləri əməlləri barədə) Öz elmimizlə bildirəcəyik. Axı Biz qaib deyildik.
  (Əraf surəsi, 7)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ONLARA (ETDİKLƏRİ ƏMƏLLƏRİ BARƏDƏ) ÖZ ELMİMİZLƏ BİLDİRƏCƏYİK. AXI BİZ QAİB DEYİLDİK.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  le nekussanne aleyhim bi ilmin ve ma kunna gaibiyne

  30 + 430 + 155 + 2 + 140 + 6 + 41 + 121 + 1064

  ƏBCƏD :
  Hicri 1409 = Miladi 1989 (Şəddəli)

 • "Əraf" Surəsi 174-cü Ayənin Əbcədi = 1989 Open or Close

  AYƏ:
  Biz ayələri beləcə izah edirik ki, bəlkə (haqq yola) qayıdalar.
  (Əraf surəsi, 174)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  BİZ AYƏLƏRİ BELƏCƏ İZAH EDİRİK Kİ, BƏLKƏ (HAQQ YOLA) QAYIDALAR

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  ve kezalike nufessilu elayati ve leallehum yerciune

  6 + 770 + 250 + 443 + 6 + 175 + 339

  ƏBCƏD :
  Hicri 1409 = Miladi 1989 (Şəddəsiz)

 • "Bəqərə" Surəsi 247-ci Ayənin Əbcədi = 1989Open or Close

  AYƏ:
  Peyğəmbərləri onlara dedi: "Allah Talutu sizə hökmdar təyin etdi!" Onlar dedilər: "O necə bizə hökmdar ola bilər ki, biz hökmdarlığa ondan daha çox layiqik və ona heç böyük var-dövlət də verilməmişdir". O dedi: "Allah sizin üzərinizə onu (hökmdar) seçdi, elm və bədəncə onun gücünü artırdı. Allah Öz mülkünü istədiyi kəsə verir. Allah (hər şeyi) Əhatəedəndir, Biləndir".
  ( Bəqərə surəsi, 247)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  …ALLAH ÖZ MÜLKÜNÜ İSTƏDİYİ KƏSƏ VERİR. ALLAH (HƏR ŞEYİ) ƏHATƏEDƏNDİR, BİLƏNDİR"

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  vallâhu yu'tî mulkehu men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun)

  102 + 421 + 95 + 90 + 312 + 102 + 137 + 150


  ƏBCƏD:

  Hicri: 1409 - Miladi : 1989 (Şəddəli)

 • "Ənfal" Surəsi 62-ci Ayənin Əbcədi = 1989 Open or Close

  AYƏ:
  Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, (bil ki,) sənə Allah yetər. O, səni həm Öz köməyi ilə, həm də möminlərlə qüvvətləndirdi.
  (Ənfal surəsi, 62)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ... O, SƏNİ HƏM ÖZ KÖMƏYİ İLƏ, HƏM EƏ MÖMİNLƏRLƏ QÜVVƏTLƏNDİRDİ.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Huve ellezi eyyedeke binasrihi ve bilmu'minine

  11 + 771 + 45 + 347 + 6 + 229


  ƏBCƏD :
  Hicri 1409 = Miladi 1989