• "Maidə" Surəsi 92-ci Ayənin Əbcədi = 1974Open or Close

  AYƏ:
  Allaha itaət edin, (Onun) Elçisinə itaət edin və (asi olmaqdan) çəkinin! Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən ancaq açıq-aydın təbliğ etməkdir.
  (Maidə surəsi, 92)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ...BİLİN Kİ, ELÇİMİZİN ÖHDƏSİNƏ DÜŞƏN ANCAQ AÇIQ-AYDIN TƏBLİĞ ETMƏKDİR.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  …fa'lemû ennemâ alâ resûlinel belâgul mubîn (mubînu)

  228 + 92 + 110 + 347 + 1064 + 133

  ƏBCƏD :
  Miladi : 1974 (Şəddəsiz)

 • "Şuəra" Surəsi 4-cü Ayənin Əbcədi = 1976Open or Close

  AYƏ:
  Biz istəsəydik, göydən onlara elə bir əlamət göndərərik ki, onun önündə başları itaətkarlıqla əyilərdi.
  (Şuəra Surəsi, 4)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  BİZ İSTƏSƏYDİK, GÖYDƏN ONLARA ELƏ BİR ƏLAMƏT GÖNDƏRƏRİK Kİ,...

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  İn neşe' nunezzil aleyhim min essemai ayeten

  51 + 351 + 144 + 155 + 90 + 193 + 411

  ƏBCƏD :
  Hicri : 1395 Miladi : 1976 (Şəddəli)

  1976-ci ildə insansız kosmos vasitəsi Viking 1-in Marsın səthinə enişi uğurla nəticələnmiş və endiyi bölgənin fotoşəkillərini Yerə göndərmişdir. Bu baxımdan ayə kosmosa çıxışa və planetlərin kəşflərinə işarə edə bilər (Doğrusunu Allah Bilir)

 • "Tur" Surəsi 48-ci Ayənin Əbcədi = 1976Open or Close

  AYƏ:
  Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et! Həqiqətən, sən Bizim Gözlərimiz önündəsən. (Yuxudan) qalxdıqda Rəbbini həmd ilə zikr et!
  (Tur surəsi, 48)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  SƏN ÖZ RƏBBİNİN HÖKMÜNƏ SƏBR ET! HƏQİQƏTƏN, SƏN BİZİM GÖZLƏRİMİZ ÖNÜNDƏSƏN. (YUXUDAN) QALXDIQDA RƏBBİNİ HƏMD İLƏ ZİKR ET!

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Ve isbir lihukmi Rabbike fe inneke bieayunina ve sebbih bihamdi Rabbike hıyne tekumu

  6 + 293 + 98 + 224 + 80 + 121 + 184 + 6
  + 72 + 54 + 224 + 68 + 546

  ƏBCƏD :
  Miladi : 1976 (Şəddəli)

 • "Zuxruf" Surəsi 27-ci Ayənin Əbcədi = 1977Open or Close

  AYƏ:
  "Yalnız məni yaradandan başqa! Şübhəsiz ki, O məni doğru yola yönəldəcəkdir".
  (Zuxruf surəsi, 27)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  "YALNIZ MƏNİ YARADANDAN BAŞQA! ŞÜBHƏSİZ Kİ, O MƏƏNİ DOĞRU YOLA YÖNƏLDƏCƏKDİR".

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  İlla ellezi fataraniy fe innehu seyehdiyne

  32 + 741 + 349 + 80 + 56 + 139

  ƏBCƏD :
  Hicri : 1397 Miladi : 1977

 • "Ali İmran" Surəsi 64-cü Ayənin Əbcədi = 1979Open or Close

  AYƏ:
  De: "Ey Kitab əhli! Bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə gəlin ki, Allahdan başqasına ibadət etməyək, Ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahiləşdirməyək". Əgər onlar üz döndərsələr, deyin: "Şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq!"
  (Ali İmran surəsi, 64)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  DE: "EY KİTAB ƏHLİ! BİZİM VƏ SİZİN ARANIZDA OLAN EYNİ BİR KƏLMƏYƏ GƏLİN Kİ,..."

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Kul ya ehle elkitabi tealev ila kelimetin sevain beynena ve beynekum

  130 + 11 + 36 + 454 + 508 + 41 + 490 + 68 + 113 + 6 + 122


  ƏBCƏD :
  Hicri = 1400 - Miladi 1979