• "Ənkəbut" Surəsi 69-cu Ayənin Əbcədi = 1956Open or Close

  AYƏ:
  Uğrumuzda cihad edənləri mütləq Öz yolumuza yönəldəcəyik. Şübhəsiz ki, Allah xeyirxah əməl sahiblərilədir.
  (Ənkəbut surəsi, 69)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  UĞRUMUZDA CİHAD EDƏNLƏRİ MÜTLƏQ ÖZ YOLUMUZA YÖNƏLDƏCƏYİK.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  Vellezîne câhedû fînâ le nehdiyennehum subulenâ

  80 + 197 + 514 + 104 + 122 + 6 + 107 + 245

  ƏBCƏD :
  Hicri : 1375 Miladi : 1956 (Şəddəli)

 • "Kəhf" Surəsi 95-ci Ayənin Əbcədi = 1956Open or Close

  AYƏ:
  O dedi: "Rəbbimin mənə əta etdiyi (mülk) daha yaxşıdır. Gəlin öz qüvvənizlə mənə kömək edin, mən də sizinlə onlar arasında möhkəm bir sədd çəkim.
  (Kəhf surəsi, 95)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  ....GƏLİN ÖZ QÜVVƏNİZLƏ MƏNƏ KÖMƏK EDİN,MƏN DƏ SİZİNLƏ ONLAR ARASINDA MÖHKƏM BİR SƏDD ÇƏKİM.

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  fe eînûnî bikuvvetin ec'al beynekum ve beynehum redmâ(redmen)

  80 + 197 + 514 + 104 + 122 + 6 + 107 + 245

  ƏBCƏD :
  Hicri : 1375 Miladi : 1956 (Şəddəli)

 • "Nəml" Surəsi 93-cü Ayənin Əbcədi = 1957Open or Close

  AYƏ:
  De: "Həmd Olsun Allaha! O Öz Dəlillərini sizə göstərəcək, siz də onları tanıyacaqsınız. Rəbbin sizin etdiyiniz əməllərdən xəbərsiz deyildir!"
  (Nəml surəsi, 93)

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİ:
  DE: "HƏMD OLSUN ALLAHA! O ÖZ DƏLİLLƏRİNİ SİZƏ GÖSTƏRƏCƏK, SİZ DƏ ONLARI TANIYACAQSINIZ..."

  AYƏNİN MÜVAFİQ HİSSƏSİNİN ƏRƏBCƏSİ:
  …kulil hamdu lillâhi seyurîkum âyâtihî fe ta'rifûnehâ….

  161 + 52 + 95 + 340 + 417 + 892

  ƏBCƏD :
  Hicri : 1376 Miladi : 1957 (Şəddəli)